Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „ETURECKI.PL”

§ 1
[Informacje o Usługodawcy]

 1. Regulamin korzystania z Portalu Internetowego „eturecki.pl” („Portal”), znajdującego się pod adresem www.eturecki.pl/regulamin („Regulamin”), określa zasady korzystania z Portalu, w tym udostępniania jego treści Użytkownikom.

 2. Usługodawca prowadzi przy użyciu Portalu działalność polegającą na umożliwieniu swoim Użytkownikom nauki języka obcego – języka tureckiego, przez odpłatne udostępnianie im zasobów (treści) Portalu, zwanych dalej: „Materiałami”, takich jak:

  1. Materiały tekstowe;

  2. Materiały multimedialne (filmy video);

  3. Materiały wizualne;

  4. Materiały testowe (sprawdzające wiedzę Użytkownika);

  5. Lekcje on-line

  6. Pliki mp3 (np. szkolenia);

  7. Grafiki;

  8. Dźwięki

  9. Animacje;

  10. Elementy interaktywne (np. hiperłącza),

  11. Kursy interaktywne;

  12. Wyjaśnienia gramatyczne;

  13. Gry językowe.

 3. Nauka języka obcego – języka tureckiego, przez odpłatne udostępnienie Materiałów odbywa się przy pomocy platformy e-learningowej.

 4. Portal nie prowadzi działalności w zakresie udostępniania Materiałów w formie papierowej.

 5. Portal prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Portal może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.

 6. Właścicielem Portalu („Usługodawca”) jest Yasemin Çetiner-Słowikowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „E—TURECKI”, z siedzibą w: Suwałki, ul. Daszyńskiego 9B/1, REGON: 200405771, NIP: 8442061178, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny, pod numerem ewidencyjnym: 18067, nr rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3102 7208 9790.

 7. Kontakt z Portalem odbywa się w formie elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy: od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 8. Oświadczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą są składane w formie elektronicznej. Rozumie się przez to wysłanie i doręczenie e-maila na adres elektroniczny Usługodawcy podany w §1 ust. 6 lub na adres Użytkownika podany przy dokonywaniu rejestracji.

 9. Usługodawca może także udostępnić zasoby strony internetowej Portalu w celu dostarczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym, które nie muszą być związane z działalnością Portalu. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na stronie Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki dostarczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym, jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym dostarczaniem i przechowywaniem takich treści.

§2
[Materiały]

 1. Materiały udostępnione są w następujących formatach: JPEG, AVI, FLASH 10. Jakiekolwiek treści dostarczane przez Użytkowników nie stanowią treści Portalu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 3. Usługodawca jest uprawniony do dowolnej modyfikacji (usuwania, zmieniania, poprawiania) treści Portalu.

§3
[Korzystanie z Portalu]

 1. Do korzystania z Portalu wymagana jest Rejestracja. Jednakże przed Rejestracją Użytkownik ma możliwość dokładnego zapoznania się z opisem i informacjami o Portalu, z opisem jego zawartości, treści, tematyki, przeznaczeniem.

 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik ma możliwość skorzystania z wersji demo Portalu. Wersja ta umożliwia mu skorzystanie z ograniczonej liczby Materiałów wyznaczonych przez Usługodawcę, przez czas: ograniczony, dla każdego Materiału. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z wersją Demo, zanim podejmie decyzję, czy chce dokonać Rejestracji. Aby skorzystać z wersji demo należy wysłać taką prośbę do administratora systemu np. poprzez formularz kontaktowy. Użytkownik może powoływać się na to, iż Portal działa nienależycie, natomiast nie może powoływać się na to, iż Portal nie odpowiada jego oczekiwaniom, skoro miał możliwość uprzedniego dokładnego zapoznania się z opisem i informacjami (ust. 1) oraz wersją demo (ust. 2). Za skutki niedopełnienia przez Użytkownika tych czynności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Dokonanie Rejestracji następuje przez to, iż Użytkownik klika na pole „Zarejestruj mnie” i:

  1. Akceptuje Regulamin oraz

  2. Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad;

  3. Podaje następujące dane:

   1. Dane wymagane

    1. Adres E-mail;

    2. Nazwa Użytkownika (Login);

    3. Hasło

    4. Powtórz hasło

    5. Imię

    6. Nazwisko

    7. Adres 1

    8. Miejscowość

    9. Kod pocztowy

    10. Kraj Województwo

    11. Telefon

   2. Dane niewymagane

    1. Nazwa firmy

    2. Tytuł

    3. Drugie imię

    4. Adres 2

    5. Telefon komórkowy

    6. Faks

 4. Użytkownik po podaniu danych i spełnieniu innych warunków określonych w ust. 3 otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Użytkownika Konto (zwane dalej: „Kontem”) i uzyskuje on status Użytkownika Zarejestrowanego. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (Loginu).

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania promocji i rabatów. Ich zasady będą dostępne każdorazowo na stronie: www.eturecki.pl. Zasady te mogą ulec zmianie w każdym czasie i zależą od swobodnego uznania Usługodawcy, zmiana ich nie stanowi zmiany Regulaminu.

 6. Użytkownik może (w czasie lub po dokonywaniu rejestracji) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego biuletynu – Newslettera, informacji, o promocjach, wydarzeniach, nowych Materiałach, nowych funkcjonalnościach Portalu, gratisach, promocjach lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nimi współpracujące), w formie elektronicznej. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie w formie elektronicznej lub przez kliknięcie na link dezaktywacyjny znajdujący się w e-mailu od Usługodawcy pod taką informacją handlową.

 7. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu itp. („Komunikaty”)

 8. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat. W szczególności mogą być to:

  1. forum, chat, komentarze – zasady korzystania z Forum, prowadzenia dyskusji, czatowania i zamieszczania Komentarzy zawiera Regulamin Forum, stanowiący załącznik do Regulaminu

  2. Lekcje On-line z Lektorem – Użytkownik klikając w swoim profilu może zapisać się na lekcję w określonym dniu i godzinie z 7-dniowym wyprzedzeniem, termin ten musi zostać zaakceptowany przez Usługodawcę

  3. Sprawdzenie Prac Domowych

Szczegółowy opis niektórych Usług Portalu zawiera Załącznik Nr 3.

 1. Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Za skutki podania danych nieprawdziwych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 2, Użytkownik powinien uaktualnić dane na swoim Koncie. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

 3. Użytkownik zarejestrowany dokonuje zalogowania się w Portalu przez prawidłowe podanie Loginu oraz hasła.

 4. Użytkownikiem może być każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które może we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania oraz osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z Portalu tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzenia, czy Użytkownik taką zgodę uzyskał czy nie. Wyłączna odpowiedzialność za uzyskanie takiej zgody spoczywa na Użytkowniku oraz jego przedstawicielach ustawowych.

§4
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

 1. Do korzystania ze Portalu wymagane są:

  1. stały dostęp do Internetu;

  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;

  3. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

  5. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż 1 Mb, aby Użytkownik miał możliwość sprawnego korzystania z udostępnionych Materiałów.

  6. Wtyczka Macromedia Flash Player 7.0 lub nowsza

 2. Warunkiem korzystania z Materiałów jest ponadto:

  1. w przypadku gdy są one udostępniane w formie pliku video – posiadane programu odtwarzającego takie pliki, to jest:

  2. w przypadku, gdy Materiał zawiera też pliki mp3 – posiadanie programu odtwarzającego mp3,

oraz umiejętność korzystania z tych programów.

 1. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu. Użytkownik zobowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji typu: „Najczęściej zadawane pytania”, „FAQ”, dostępne tutaj: www.eturecki.pl. Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Portalu.

 2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§5
Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Portalu

 1. Materiały stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. Materiały te oznaczone są znakiem wodnym lub innym oznaczeniem podobnym „eturecki”, będącym dowodem autorstwa i praw autorskich. Zakazuje się usuwania lub ingerowania w jakiekolwiek znaki wodne lub inne oznaczenia podobne. Prawa autorskie do dźwięku należą do „Yasemin Çetiner-Słowikowska E-turecki ”. Usługodawca uprawniony jest do wykonywania jego praw autorskich w tym zakresie i dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia.

 2. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów przysługują Usługodawcy.

 3. Udostępnienie Materiałów nie daje Użytkownikowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Materiału. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki czy filmu – Użytkownik uzyskuje jedynie egzemplarz książki (filmu), a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować a także sporządzić jedną kopię zapasową Materiału, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Materiału, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z Materiałem.

 4. W szczególności Użytkownikowi nie wolno w całości lub w fragmentach:

 • zwielokrotniać Materiału lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej, w sieci Internet, w programach telewizyjnych, radiowych krajowych i zagranicznych);
 • udostępniać Materiału jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie
  drukowanej jak i elektronicznej;
 • najmować i użyczać Materiału; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.
 • publicznie odtwarzać Materiału, tak, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
 • wykorzystywać Materiału na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych;
 • ingerować w treść i zawartość Materiału;
 • usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Materiał.
 • nagrywać Materiału na jakiekolwiek nośniki (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, kamery).
 1. W przypadku, gdy Materiał stanowi program komputerowy, stosuje się do niego przepisy prawa autorskiego o ochronie programów komputerowych, w tym art. 77 prawa autorskiego.

 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Materiału, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Użytkownik), zapłaci Usługodawcy zryczałtowane odszkodowanie w kwocie 3-krotnej wysokości opłaty za roczne korzystanie z Portalu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Materiału, z ustawowymi odsetkami od dnia dokonania tego czynu. Nie wyłącza to prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zryczałtowanego odszkodowania, jeśli wyrządzona mu szkoda jest wyższa.

§6
[Udostępnianie Materiałów i Opłaty]

 1. Treści zawarte na stronie Portalu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Materiałów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Materiałów oraz Cennika znajdujących się na stronie Portalu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 3. Użytkownik za udostępnienie mu Materiałów, musi dokonać uprzedniej Opłaty za pomocą przelewu bankowego. Wysokość Opłaty zależy od czasu, na jaki Użytkownik wykupuje możliwość udostępnienia mu Materiałów oraz od wybranego kanału płatności. Szczegóły zawarte są w Załączniku Nr 1 – Opłaty za korzystanie z Portalu.

 4. Użytkownik dokonuje zapłaty przelewem poprzez system PayU SA. W takim wypadku Użytkownik jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin płatności PayU, do którego link udostępniany jest każdorazowo przy dokonywaniu płatności. Regulamin PayU znajduje się pod adresem: www.payu.pl/regulation.php

 5. Opłaty podawane i dokonywane są w polskich złotych. Ceny te nie zawierają podatku VAT, albowiem usługi świadczone przez Usługodawcę przez Portal korzystają ze zwolnienia z VAT jako usługi nauki języków obcych.

 6. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Usługodawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU SA. Od tego momentu biegnie termin, na jaki Użytkownik wykupił dostęp do Materiałów.

 7. Uiszczona Opłata nie podlega zwrotowi, chociażby Użytkownik zaprzestał korzystania z Portalu lub też wyrejestrował się z Portalu, chyba że Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Opłaty (lub jej części) na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie konsumentów.

 8. Użytkownik obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę” , bez jakichkolwiek modyfikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Użytkownika.

 9. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Użytkownika.

 10. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci Opłaty mimo rozpoczęcia procedury płatności, Usługodawca będzie mu przez okres 10 dni od dnia zawarcia umowy, wysyłał na adres e-mail przypomnienie o możliwości uiszczenia Opłaty.
  Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Usługodawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Usługodawcy pod taką informacją.

§7
Rachunek

 1. Na żądanie Użytkownika zostanie mu wystawiony Rachunek za uiszczone Opłaty.

 2. Użytkownik, który chce otrzymać Rachunek, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do Rachunku, najpóźniej w momencie dokonywania Opłaty.

 3. Rachunek wystawiany jest w formie elektronicznej, najpóźniej 7 dni od chwili dokonania Opłaty, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Rachunek w formie elektronicznej będzie wysłany jako załącznik do e-maila potwierdzającym uiszczenie Opłaty lub do innego e-maila.

 4. Jeśli Użytkownik chce otrzymać Rachunek w formie papierowej obok formy elektronicznej, to chęć jej otrzymania należy zgłosić na adres: , najpóźniej w momencie dokonywania Opłaty. W tym wypadku Opłatę powiększa się o kwotę będącą równowartością za przesyłkę Rachunku listem poleconym za potwierdzeniem nadania, zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej. Warunkiem możliwości uzyskania dostępu do Materiałów jest uiszczenie pełnej Opłaty powiększonej o wskazaną kwotę.

§8
[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Użytkownik będący konsumentem, który dokonał Opłaty, może odstąpić od korzystania z Materiałów, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia dokonania zapłaty, jeśli nie rozpoczął jeszcze korzystania z jakiegokolwiek Materiału.

 2. Odstąpienie wykonywana się przez oświadczenie złożonej Usługodawcy w formie elektronicznej.

 3. Zwrot Opłaty następuje na konto wskazane przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu i wskazania konta. Jeśli Użytkownik otrzymał fakturę VAT, Usługodawca przesyła mu e-mailem fakturę korygującą.

§9
[Zawieszenie i Usunięcie Konta]

 1. Jeśli Użytkownik narusza Regulamin, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub zasady Netykiety („Niedozwolone korzystanie z Usługi) Usługodawca może zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

 2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:

  1. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;

  2. Użytkownik zamieścił treści (dane) bezprawne;

  3. Dane osobowe Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji;

  4. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (treści) zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;

  5. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub posiada więcej niż jedno Konto;

  6. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych;

  7. Użytkownik zakłóca pracę systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

  8. Użytkownik podszywa się pod innego Użytkownika lub inną osobę w Portalu, w szczególności przez zakładanie konta z danym personalnymi tego Użytkownika.

  9. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa do Materiałów.

 3. Wskutek zawieszenia Konta Użytkownika, Użytkownik traci możliwość korzystania z Portalu. Usługodawca może uchylić zawieszenie Konta po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznał się on z Regulaminem oraz przepisami prawa i zobowiązuje się do nienaruszania Regulaminu oraz przepisów prawa w przyszłości, jak i naprawienia przez niego szkody wyrządzonej Niedozwolonym korzystaniem z Usługi

 4. Za okres zawieszenia Konta nie przysługuje zwrot Opłat.

 5. Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika, także w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo tego Konta jest zagrożone. Usługodawca może wówczas uzależnić uchylenie zawieszenia Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta tego Użytkownika. Po dokonaniu zmiany hasła zawieszenie Konta zostaje uchylone.

 6. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta, wyznaczając mu termin 3 (trzech) dni na ustosunkowanie się do zamiaru, a po jego upływie Usługodawca może zawiesić Konto, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do niezawieszania Konta. Wymogu poinformowania nie stosuje się, gdy:

  1. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności (np. od Policji, Prokuratury);

  2. Opóźnienie w zawieszeniu Konta grozi Usługodawcy lub innej osobie szkodą;

  3. Naruszenie przez Użytkownika prawa lub Regulaminu jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenia życiowego;

  4. Natychmiastowe zawieszenie Konta jest oczywiście uzasadnione.

§10
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.

 4. W przypadku, gdy na skutek uznanej reklamacji następuje zwrot całości lub części Opłaty, następuje on na konto wskazane przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji oraz wskazania tego konta. Jeśli Użytkownika otrzymał fakturę VAT, Usługodawca przesyła mu e-mailem fakturę korygującą.

§11
[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia Konta, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę niewymienioną w Regulaminie.

 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

   1. Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;

   2. Braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;

   3. Siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);

   4. Niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

   5. Złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

   6. Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows);

   7. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

   8. W innych wypadkach określonych w Regulaminie.

   9. Wirusów lub Trojanów.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 5. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

 6. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans)

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność nauczania za pomocą Materiałów. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowy proces ich udostępnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Materiałów. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Niezgodność Materiału z oczekiwaniami Użytkownika;

   2. Efekty nauczania za pomocą Materiałów;

   3. Ewentualne problemy wychowawcze lub zachowania Użytkowników mające związek z Materiałami;

   4. Decyzje podejmowane w oparciu o Materiały – np. decyzje finansowe, w zakresie edukacji, wychowywania dzieci oraz pozostałych form aktywności Użytkownika;

   5. Brak postępów w nauce;

   6. Niezgodność poglądów przedstawionych w Materiałach z poglądami lub wymaganiami nauczycieli, szkół itd. lub innymi wymaganiami programowymi.

   7. Sytuację, gdy w danym rejonie Turcji lub innego kraju, gdzie używany jest język turecki, ludzie posługują się innym dialektem niż używany w Materiałach lub też innym słownictwem, lub też dane słowo ma inne znaczenie, co wynika z tego, iż język turecki jest używany przez ponad 100 milionów ludzi na świecie i ma on wiele odmian i dialektów i nie ma możliwości, aby ująć w Materiałach wszystkie występujące odmiany i dialekty lub różnice regionalne.

§12
[Wyrejestrowanie]

 1. Użytkownik może usunąć konto (wyrejestrować się) z Portalu poprzez wysłanie maila na adres:

 2. Wyrejestrowanie pozbawia Użytkownika dostępu do jakiejkolwiek funkcji Portalu. Uiszczona Opłata nie podlega zwrotowi. Jeśli Użytkownik zarejestruje się ponownie i będzie chciał wykupić dostęp do Materiałów, to poprzednia Opłata nie podlega zaliczeniu na poczet nowego okresu korzystania, Użytkownik zobowiązany jest uiścić nową Opłatę (tak jakby wcześniej nie korzystał z Portalu). Użytkownik ma tego pełną świadomość i oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, iż nawet niekorzystanie przez niego z Portalu przez dłuższy czas nie zobowiązuje go do wyrejestrowania się.

 3. Usługodawca może rozwiązać Umowy z Użytkownikami za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, termin wypowiedzenia rozpoczyna się ostatniego dnia miesiąca, w którym oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostało złożone. W takim wypadku Usługodawca zwraca Użytkownikowi Opłatę proporcjonalnie do okresu, który pozostał do zakończenia okresu, na który wykupił on dostęp do Materiałów (np. jeśli Użytkownik wykupił roczny dostęp 01.01.2012 r. za 120 zł, a Umowa rozwiązuje się w dniu 01.07.2012 r., to Usługodawca zwraca kwotę 60 zł).

 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym), jeśli zachodzi okoliczność uzasadniająca zawieszenie Konta, chyba że jest ona przez Użytkownika niezawiniona. Zwrot Opłaty nie należy się. Przepis ust. 2 stosuje się, z tym że Usługodawca może zabronić Użytkownikowi ponownej Rejestracji na zawsze (ban).

 5. Rozwiązanie Umowy następuje w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1.

§13
[Cesja]

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy Regulaminu.

§14
[Wylogowanie]

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi, zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość wylogowania się.

§15
[Postanowienia końcowe]

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

   1. Załącznik Nr 1 – Opłaty za korzystanie z Portalu.

   2. Załącznik Nr 2 – Regulamin

   3. Załącznik Nr 3 – opis wybranych usług Portalu (Lekcje Online, Sprawdzenie Prac Domowych)

 2. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: www.eturecki.pl/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik przed korzystaniem z Portalu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.eturecki.pl/regulamin. Jednakże nowe wysokości Opłat dotyczą tylko tych dostępów, które są wykupywane po wejściu w życie zmian (jeśli Użytkownik wykupił np. roczny dostęp wcześniej, a w trzecim miesiącu dostępu Opłata ulega podwyższeniu, Użytkownik nie musi nic dopłacać, dopiero, gdy będzie chciał wykupić dostęp na kolejny okres, będzie musiał zapłacić Opłatę już według nowej wysokości). O zamierzonej zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników w formie elektronicznej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Jeśli Użytkownik w tym terminie nie wyrejestruje się z Portalu, oznacza to, iż zaakceptował on zmiany.

 4. Prawem właściwym do korzystania z Portalu jest prawo polskie.

 5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która korzysta z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa obowiązującego.

 6. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [ ]

ZAŁĄCZNIK
NR 2 – REGULAMIN FORUM ETURECKI.PL

Regulamin określa zasady korzystania z internetowego forum dyskusyjnego, znajdującego się pod adresem internetowym http://eturecki.pl/platforma/www/student.php?ctg=forum, jak i prowadzenia chatu i zamieszczania komentarzy. Ilekroć mowa jest o Forum, rozumie się przez to także Chat i Komentarze..

Regulamin dotyczy wszystkich funkcji Forum, ale nie wszystkie funkcje są udostępniane przez Administratora Forum i mogą być w dowolnym czasie włączane i wyłączane.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Forum znajdujące się na Portalu Internetowym Eturecki.pl est internetowym forum dyskusyjnym; służy do wymiany poglądów i opinii między Użytkownikami, wzajemnej pomocy i dyskusji (łącznie dalej zwane „Dyskusją”).

 2. Tematyka Forum obejmuje wszelkie zagadnienia związane z Portalem (nauką języka tureckiego).

 3. Prezentowane na Forum Treści (poglądy, opinie, odpowiedzi na pytania) mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie mogą być traktowane jako wiążące kogokolwiek, jak i jako wiarygodne źródło informacji.

 4. Dyskusja powinna być toczona w języku polskim lub tureckim, z użyciem polskiej/tureckiej pisowni, chyba że Użytkownik korzysta z komputera, na którym nie ma opcji używania polskich/tureckich znaków diakrytycznych.

§2
Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator
  właściciel i zarządca Forum, czuwający nad jego właściwym funkcjonowaniem. Administratorem jest: Usługodawca

 2. Cookies
  niewielkie pliki tekstowe tworzone przez przeglądarkę Użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu;

 3. Emblemat
  (Avatar)
  – niewielki obrazek określający Użytkownika (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów)

 4. IP
  (adres IP)
  – liczbowy ciąg identyfikujący komputer Użytkownika w sieci

 5. Post
  – element Treści – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w Dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na Forum przez Użytkownika.

 6. Wątek
  – dział zawierający Posty poświęcone konkretnemu tematowi (np. pewien problem, zagadnienie, pytanie).

§3
Posty

 1. Posty na Forum zamieszczać może każdy Użytkownik, którego Konto nie zostało wcześniej zablokowane lub nie otrzymał Bana.

 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Treści

 3. Zabronione jest zamieszczanie Treści Bezprawnych.

 4. Naruszeniem Regulaminu Forum jest także spamowanie oraz zamieszczanie Treści o charakterze tzw. „łańcuszków” (w tym „łańcuszków szczęścia”).

 5. Naruszenie Regulaminu Forum jest Niedozwolonym Korzystaniem z Usługi i uprawnia Usługodawcę do zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie.

§4
Środki stosowane przez Administratora

 1. Naruszeniem Regulaminu Forum (Niedozwolone korzystanie z Forum) jest korzystanie z Forum w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, zasadami Netykiety, dobrymi obyczajami lub uczciwymi praktykami w handlu, usługach i biznesie, w szczególności zamieszczanie Treści Bezprawnych.

 2. W stosunku do Użytkownika, który dopuszcza się Niedozwolonego korzystania z Forum, Administrator może zastosować ponadto (obok §3 ust. 5) następujące środki:

  1. Poinformować Użytkownika – jeśli jest to pierwsze Niedozwolone korzystanie z Forum przez niego; Administrator informuje go wówczas, że takie zachowanie nie jest mile widziane;

  2. Ostrzeżenie – jeśli pomimo poinformowania Użytkownik nie zmieni swojego zachowania;

 3. Ponadto, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Niedozwolone korzystanie z Forum, Administrator może zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Aby umożliwić identyfikację Użytkownika, który dopuszcza się Niedozwolonego korzystania z Forum, rejestrowane są adresy IP Użytkowników.

 4. Administrator może uniemożliwić dostęp do Treści, jeśli:

  1. Stanowi ona Treść Bezprawną;

  2. Narusza Zasady Dyskusji;

  3. Nie posiada żadnej istotnej wartości merytorycznej (nie ma większego sensu, obniża poziom Forum).

 5. Administrator może nakazać zamieszczania Treści zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji, dba o czystość języka polskiego używanego w Dyskusji poprzez zwracanie uwagi na poprawianie błędów ortograficznych, dbałość o poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi Użytkowników.

 6. Administrator może zakazać:

  1. zamieszczania tych samych Treści w różnych wątkach czy działach Forum;

  2. Pisania Treści nie na temat (off-topic);

  3. Pisania jednego postu nad drugim;

  4. Toppostowania (odpowiadania nad cytowanym fragmentem);

  5. Pisania Postów wielkimi literami.

 1. Administrator może:

 1. Wyróżnić wybraną Treść;

 2. Zamykać Tematy powtarzające się i zdezaktualizowane;

 3. Przenosić Treści do właściwych działów, jeśli nie pasują on do działu, w którym zostały zamieszczone. Treść taka zostanie przy tym odpowiednio oznaczona.

 4. Podzielić Wątki

 5. Połączyć zaznaczone Wątki w jeden;

 6. Połączyć zaznaczone Posty;

 7. Usunąć przekierowania;

 8. Usunąć subskrypcję;

 9. Ukryć Wątek (dzięki czemu tylko Administrator widzi ten temat);

 10. Przenieść Wątek do kosza;

 11. Usunąć cały wątek

 12. Edytować system komentarzy i Wątków, usuwać komentarze lub Wątki;

 1. Uprawnienia przewidziane w niniejszym przepisie może wykonywać w imieniu Administratora także Moderator.

§5
Zasady zamieszczania Treści o charakterze komercyjnym

 1. Zakazane jest zamieszczanie na Forum Treści o charakterze komercyjnym („Treść Komercyjna”), chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 2. Treść Komercyjna oznacza każdą treść, która zawiera bezpośrednią lub pośrednią promocję lub reklamę towarów lub usług lub jakąkolwiek formę zachęty, bezpośredniej lub pośredniej do kupna, sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy (lub innych czynności podobnych), zwanych dalej „Umowami lub Czynnościami” towarów lub usług. W szczególności Treścią Komercyjnymi są:

  1. Odnośniki do konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów, wszelkich serwisów aukcyjnych i porównywarek cen;

  2. Oferty lub zaproszenia do składania ofert Umów lub Czynności dotyczących jakichkolwiek towarów lub usług;

  3. Używanie jako Nazwy Użytkownika znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstw, firm lub innych oznaczeń podobnych producentów lub dystrybutorów przedmiotów konkurencyjnych wobec Portalu;

  4. Używanie jako Nazwy Użytkownika znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstw, firm, adresów internetowych, nazw lub innych oznaczeń podobnych jakichkolwiek komercyjnych witryn, serwisów, portali internetowych;

  5. Wszelka reklama lub promocja działalności gospodarczej, chociażby niezarejestrowanej;

  6. Wszelka reklama lub promocja forów o tematyce identycznej lub podobnej do tematyki Forum;

  7. Jakiekolwiek formy tzw. marketingu szeptanego (osobiście jak i przy wykorzystaniu agencji PR, agencji reklamowych, promocyjnych itp.)

§6
Zgoda na wykorzystanie Treści

 1. Użytkownik, który zamieszcza na Forum jakąkolwiek Treść, wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Administratora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

– w zakresie rozpowszechniania Treści w inny sposób niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną);

– zapisywanie Treści w pamięci komputera;

– obróbkę cyfrową celem dostosowania Treści do wymogów serwisu;

– publikowanie i rozpowszechnienie Treści w sieci Internet, prasie drukowanej, książkach i innych nośnikach informacji;

– włączanie Treści do opracowań;

– umieszczenie Treści w bazach danych;

– tłumaczenie Treści na wszystkie języki.

 1. Zgoda obejmuje także zgodę na korzystanie przez Administratora na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. Treści (Treści zależne).

 2. Wyrejestrowanie się Użytkownika z Forum nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści! Administrator może, ale nie musi usunąć Treści z Forum na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.

§7
Odpowiedzialność Administratora i Użytkowników

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Forum przez Użytkowników, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści (osobiście lub przez Moderatora).

 2. Użytkownik lub inna osoba, która uważa, że Treść lub związana z nimi działalność, mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Administratorowi, korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie,. Formularz ten jest dostępny pod adresem [ ]

 3. Treść, której charakter jest bezprawny lub gdy charakter związanej z nią działalności jest bezprawny zwana jest „Treścią bezprawną”. W szczególności jest to Treść naruszająca prawo, Regulamin, zasady współżycia społecznego, zasady Netykiety, dobre obyczaje i uczciwe praktyki w handlu, usługach i biznesie.

 4. Użytkownik, który zamieścił Treść bezprawną, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczanie tej Treści, w pełnej wysokości.

 5. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Treści bezprawnej, pokrył Administrator, może on dochodzić od Użytkownika, które tą Treść zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Administrator poniósł wskutek zamieszczenia takich Treści, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

§8
Postępowanie w przypadku Treści Bezprawnych

 1. Administrator, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o Treści bezprawnej (np. z Policji, prokuratury) ma prawo uniemożliwić niezwłocznie dostęp do tej Treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstała w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści.

 2. Administrator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o Treści bezprawnej (np. od innego Użytkownika, osoby trzeciej) zawiadamia Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia do niej dostępu wyznaczając mu termin do ustosunkowania się do wiarygodnej wiadomości, nie dłuższy niż 3 dni. Po upływie tego terminu Administrator podejmuje decyzję w przedmiocie uniemożliwienia dostępu do Treści. Za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Treści, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, który Treść zamieścił.

 3. Administrator może pominąć obowiązek zawiadomienia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli naruszenie jest oczywiście uzasadnione lub gdy dalsze pozostawianie Treści na Forum grozi rażącą szkodą (np. zdjęcie o charakterze pornograficznym zamieszczenie fałszywej lub oszukańczej informacji). W takim wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, który treść zamieścił.

§9
Rola Forum

 1. Administrator nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi,

 2. Administrator nie gwarantuje poprawności jakichkolwiek Treści zamieszczonych na Forum. W szczególności nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych w ramach ofert lub zaproszeń do składania ofert towarów lub usług.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Forum. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczność treści ofert lub zaproszeń do składania ofert z rzeczywistym stanem rzeczy, jakość bezpieczeństwo lub legalność towarów lub usług oferowanych w ramach Forum, zdolność Użytkowników do realizowania Umów lub Czynności oraz wypłacalność Użytkowników.

 4. Administrator nie jest stroną sporów między Użytkownikami i nie bierze w nich udziału. Nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§10
Moderacja Treści

 1. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych Treści.

 2. W związku z tym Treści na Forum podlegają moderacji jedynie w zakresie określonym w Regulaminie. Przez Moderację rozumie się ocenę Treści zamieszczanych przez Użytkowników, zarządzanie treścią Forum oraz Kontami Użytkowników, dbanie o porządek na Forum i zapewnienie właściwego poziomu językowego i merytorycznego Dyskusji oraz zgodności Postów z tematyką Forum.

 3. Moderacji dokonuje w imieniu Administratora Moderator – użytkownik Forum, dysponującymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2.

 4. Moderacja nie obejmuje sprawdzania czy Treści mają bezprawny charakter lub też czy działalność związana z Treścią ma bezprawny charakter, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zasady
Dyskusji

Korzystając
z Forum prosimy o stosowanie się do następujących zasad

 1. Nie oceniamy, nie krytykujemy, nie osądzamy. Prosimy o szacunek dla siebie nawzajem – szczególnie wtedy, gdy nie zgadzamy się z czyjąś wypowiedzą.

 2. Ponadto – jesteśmy wyrozumiali dla nowych Użytkowników oraz ich braku wiedzy, nawet w tych najbardziej oczywistych dla nas kwestiach starajmy się pomagać sobie nawzajem nie dosyłając do wyszukiwarki w poszukiwaniu rozwiązania problemu.

 3. Nowe tematy należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie będą przenoszone do właściwych.

 4. Tytuł tematu powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku.

 5. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska będą usuwane lub przenoszone do działu „Oj tam oj tam”.

 6. Nie piszemy dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.

 7. Cytujemy jedynie krótkie fragmenty postów, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi

 8. Zanim wyślesz zapytanie, sprawdź, czy ktoś już nie pytał o to samo – być może odpowiedź jest znana. Forum to nie jest hot-line, gdzie otrzymasz odpowiedź na pytanie zadane 100 razy w tym samym tygodniu. Sporo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w dziale FAQ.

 9. Przy zakładaniu nowych Tematów obowiązuje zasada nowy problem – nowy temat. Nie wolno dopisywać się do nowych Tematów, nie wolno też dopisywać się do starych Tematów (sprzed kilku miesięcy, lat), nawet jeśli problem jest identyczny.

 10. Problem Tematu powinien być opisany rzeczowo, z jak największą ilością istotnych informacji, nie może on wydłużać czasu czytania. Nie stosuje się niepotrzebnego i zbędnego formatowania tekstu, nadużywania emotikonek, gdyż źle się je czyta i to zniechęca innych. W temacie powinny znaleźć się jedynie najważniejsze informacje.

 11. Nigdy nie zakładaj wielu identycznych wątków w różnych działach Forum. Dublujące się tematy będą usuwane, nawet jeśli już ktoś odpowiedział.

 12. Nie należy powielać zbędnych informacji (np. prośba pomocy, szukam, problem, help, kupię, sprzedam, zamienię), używać zbędnych buziek (emotikonek), używać nieuzasadnionych skrótów (np. grafa, kom), zamieszczać obrazków o zbyt dużym rozmiarze (spowalnia to wczytywanie i czytelność tematu).

 13. Pisząc przestrzegaj zasad ortografii i gramatyki oraz wyrażaj się jasno i zrozumiale. Używaj polskich znaków (chyba, że piszesz z zagranicy i masz zagraniczną klawiaturę). Nie cytuj postów całości, cytuj tylko te fragmenty na które odpowiadasz.

 14. Jeśli ktoś Cię obraził świadomie albo przypadkowo to nie znaczy że Ty masz prawo obrazić go bardziej. Nie dyskutuj z nim i zgłoś moderatorom fakt naruszenia regulaminu. Pamiętaj, że wolność słowa kończy się tam, gdzie narusza prawa innego człowieka.

 15. Niedopuszczalne jest prezentowanie własnych poglądów politycznych, religijnych i światopoglądowych, jak też krytykowanie w jakiejkolwiek formie poglądów czy postaw innych osób.

 16. Kategorycznie zabrania się dyskutowania o współczesnej polityce (nie tylko polskiej).

 17. Wyłącznie administrator i moderatorzy mają prawo decydowania o tym, czy i w jakim stopniu dana wypowiedź narusza prawo lub regulamin, oraz o podejmowanych reakcjach. Decyzje te są zawsze subiektywne, ale nie podlegają dyskusji, ani krytyce.

Nazwy Użytkownika (Nicki), Podpisy (Sygnatury), Emblematy (Avatary)

 1. Nazwy Użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać znaków niestandardowych ((!.;,:.-_’#, itd.).

 2. Nazwy Użytkowników nie mogą być adresami stron internetowych.

 3. Wymiary emblematu mogą maksymalnie mieć 80×80 pikseli.

 4. Dopuszczalne są jedynie pliki z rozszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.

 5. Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 6 kilobajtów.

Załącznik
Nr 2 – Treści bezprawne – takie, których nie wolno zamieszczać

Treściami bezprawnymi są w szczególności takie, które

 1. Namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);

 2. Grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);

 3. Obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194 – 196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);

 4. Pomawiają inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (art. 212 §1 Kodeksu karnego). Nawet jeśli zarzut jest prawdziwy, to jego zamieszczenie nie stanowi przestępstwa, jedynie wtedy, gdy dotyczy on postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służy obronie społecznie uzasadnionego interesu (art. 213 §2 Kodeksu karnego).

 5. Nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego)

 6. Propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego);

 7. Lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

 8. Inne treści naruszające doba osobiste, tj.:

  1. Zawierają informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami wobec innej osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

  2. Zagrażają życiu lub zdrowiu – np. ktoś upublicznia na forum szczegółowe dane jakiejś osoby (imię, nazwisko, adres domowy, zdjęcie domu, imiona dzieci), z jednoczesnym okazaniem zachęty do fizycznego ataku na nią;

  3. Naruszające inne dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne, złośliwe;

  4. Gdy na Forum znajdzie się bezprawnie czyjeś nazwisko, pseudonim lub zdjęcie (czyli wizerunek) danej osoby

  5. Podszywanie się pod kogoś na Forum. Podszywająca się osoba może np. głosić treści niezgodne z przekonaniami osoby, pod której imieniem występuje – jest to naruszenie nazwiska czy pseudonimu;

  6. Przez treść naruszającą dobra osobiste rozumie się także treść uderzającą w Nazwę Użytkownika danej osoby, ponieważ jest ona uznawana za pseudonim

 9. Naruszające prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności:

  1. Treści warezowe – tj. umożliwiające pobieranie lub uzyskiwanie oprogramowania, które zostało zmodyfikowanie i pozbawione wszelkich zabezpieczeń. Warez to piractwo komputerowe łamiące prawa autorskie, a programy komputerowe są wyłączone spod dozwolonego użytku – nie wolno ich używać ani rodzinie, ani znajomym, chyba że pozwala na to licencja;

  2. Inne treści, które przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 r.);

 10. Naruszające przepisy ustaw szczególnych, które:

  1. Reklamują lub promują alkohol – art. 2(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.;

  2. Reklamują lub promują wyroby tytoniowe – ustawa z 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55);

  3. Reklamują lub promują środki odurzające i narkotyki (art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24.04.1997 r.); lub inne środki zagrażające zdrowiu (np. tzw. „dopalacze”);

  4. Ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych);

  5. Zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 ustawy o języku polskim z 07.10.1999 r.)

 11. Treści Komercyjne, o których mowa w §6.

 12. Naruszające dane osobowe:

  1. nie masz prawa ujawnić na forum danych osobowych innego Użytkownika bez jego zgody. Publikacja czyichś danych bez jego zgody to naruszenie regulaminu, zachowanie naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety;

  2. Jeżeli udostępniania danych osobowych żąda właściwy organ państwowy, Moderator ma obowiązek natychmiast skontaktować się z Administratorem.

  3. Publikacja cudzych wizerunków bez zgody osoby sportretowanej oraz publikacja wszelkich innych informacji, takich jak rysunek danej osoby, pisemna informacja o niej, film czy inne nagranie z jej udziałem, jest niedozwolona.

 13. Stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji z art. 14 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to jest rozpowszechniające nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody, w szczególności o:

  1. Osobach kierujących przedsiębiorstwem;

  2. Wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

  3. Stosowanych cenach;

  4. Sytuacji gospodarczej lub prawnej;

 14. Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa wyżej, jest również posługiwanie się:

  1. Nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;

  2. Nieprawdziwymi atestami;

  3. Nierzetelnymi wynikami badań;

  4. Nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.

© 2022 eTurecki - wszelkie prawa zastrzeżone.