Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 22.01.2015 r.
Portalu Internetowego Eturecki.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Eturecki.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.
 2. Przy użyciu Portalu Eturecki.pl prowadzona jest działalność polegającą na umożliwieniu jego Użytkownikom nauki języka obcego – języka tureckiego, przez odpłatne udostępnianie im zasobów (treści) Portalu, takich jak: materiały tekstowe, materiały multimedialne (filmy video), materiały wizualne, materiały testowe (sprawdzające wiedzę Użytkownika), lekcje on-line, pliki mp3 (np. szkolenia), grafiki, dźwięki, animacje, elementy interaktywne (np. hiperłącza), kursy interaktywne, wyjaśnienia gramatyczne, gry językowe.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, to jest Yasemin Çetiner-Słowikowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „E-TURECKI Yasemin Çetiner-Słowikowska”, z siedzibą w: Suwałki, ul. Daszyńskiego 9B/1, REGON: 200405771, NIP: 8442061178.
 4. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na adres: Suwałki, ul. Daszyńskiego 9B/1.
 5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:

NetShock.pl Samborski, Zbońkowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP: 899-268-57-60, Regon: 021160463, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345917.

§2
Dane osobowe przetwarzane przez Eturecki.pl

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu;
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Nazwa użytkownika (Login)
  4. Adres e-mail
 2. Dodatkowo w celu otrzymania rachunku/faktury dla użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo podaje on następujące dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Administratora:
  1. Nazwa firmy;
  2. Adres firmy
  3. Numer identyfikacji podatkowej/
 3. Nie jest możliwe jest korzystanie z Portalu bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, tj. przez Użytkownika niezarejestrowanego. Aby korzystać z Portalu należy się zarejestrować.
 4. Ponadto Użytkownik może podać inne dane osobowe, które będą również przetwarzane przez Administratora. Ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu. Są to:
  1. Zdjęcie;
  2. Opis o sobie;
  3. Komentarz
  4. Miasto
  5. Język
  6. Informacje o zalogowaniu, komunikacji.
 5. W celu zalogowania się do Portalu Użytkownik podaje
  1. Login i
  2. Hasło
 6. Każdemu Użytkownikowi Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do Nazwy Użytkownika. Usługodawca widzi także numer IP Użytkownika i ma możliwość jego przetwarzania.
 7. Użytkownik wyraża zgodę, iż inni użytkownicy oraz nauczyciele mają dostęp do jego postępów w nauce, rankingu, lekcji oraz gier.
 8. Rozmowy na czasie Portalu mogą być archiwizowane. Archiwum dostępne jest dla Administratora i co do zasady nie jest udostępniane Użytkownikom.
 9. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
  1. Adres IP;
  2. Logi cyfrowe;
  3. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
  4. Typ przeglądarki;
  5. Nazwa domeny;
  6. Typ systemu operacyjnego.

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu.
 2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:
 • W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;
 • W celu wysyłania Ci informacji handlowej i materiałów w marketingowych przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę;
 1. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator

 • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;

 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

 • Podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – NetShock.pl Samborski, Zbońkowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP: 899-268-57-60, Regon: 021160463, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345917.

 1. Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania Portalu (w tym także ich Danych Osobowych), chyba że uzyskali zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Portalu danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Jeśli Użytkownik umieszcza w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu, adres e-mail) może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer dedykowany, na którym znajduje się Portal jest wydzierżawiany przez firmę Netshock.pl Samborski, Zbońkowski, spółka jawna, której to firmie Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Środki stosowane przez tę firmę

zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Ponadto dla celów bezpieczeństwa wprowadzono szyfrowanie kluczem MD5 (Joomla 1,5x).

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?

 1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 30 dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną usunięte wcześniej.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
 • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
 • · są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
 • · są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 • · w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 1. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§7
Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 1. W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Konta. Jednak usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Portalu skutkuje wyrejestrowaniem się z Portalu.
 2. Masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się Portalu. Robisz to przez wysłanie maila z taką informacją na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  ” mce_href=”mailto:
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  „>
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  .
 3. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  ” mce_href=”mailto:
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  „>
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  .

POLITYKA COOKIES

§1
Stosowanie Cookies

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

§2
Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

§3
Brak ingerencji Cookies w urządzenie końcowe

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§4
Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

§5
Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:

  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
  2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfesju Użytkownika
  3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

§6
Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę

§7
Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem:

http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl

© 2022 eTurecki - wszelkie prawa zastrzeżone.